KOOLITUSED

SOTSIAALMEEDIA REKLAAMIDE
LOOMINE

“Kui Canvast jääb väheks

Koolituse läbinu oskab Adobe Illustrator töövahendeid kasutades luua erinevaid pisikujundusi ja reklaammaterjale nii veebi kui ka väljatrüki jaoks

Sihtgrupp:

Koolitus sobib neile, kelle igapäevatöö ülesannete hulka kuuluvad pisireklaamide valmistamine (nt sotsiaalmeedia, e-mailiturundus, trükireklaam jt.).

Koolituse käigus õpitakse:

 • Graafilise disaini põhialuseid
 • Looma Illustratori dokumenti
 • Tutvutakse vajaminevate Illustratori töövahenditega
 • Kujundusobjektide ja elementide loomist ning redigeerimist
 • Värvipsühholoogia põhitõdesid
 • Tööd piltidega
 • Töö salvestamist prindi või veebi jaoks

Lisainfo:

 • Osalejatele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.
 • Koolituse läbinule pakutakse koolitusjärgselt 2 nädalat personaalset nõustamist.
 • Hinnas sisalduvad kohvipausid.
blank

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Hind: 350 € + km

Soodushind: 295 € + km

 

Järgmised koolitused: 17.04.2021 

Asukoht: Telliskivi Loomelinnak

Koolitust viivad läbi Sandra Kriis ja Jane Sipelga.

Koolituse lisainfo ja registreerumine toimub meili teel, vajutades allolevale nupule.

BRÄNDI REMONT

“Ettevõtte disainikeele ühtlustamine

Koolituse läbinud õppija oskab Adobe Illustrator töövahendeid kasutades muuta oma ettevõtte visuaalset sisu.

Sihtgrupp:

Väike ettevõtjad, kelle firma sisu vajab visuaalseid muudatusi ja mida soovitakse läbi viia ettevõtte siseselt.

Koolituse käigus õpitakse:

 • Õpitakse tundma kujunduse faili tüüpe
 • Muutma visuaalse identiteedi vektorfaile
 • Lahendatakse käesolevaid visuaalse identiteedi probleeme
 • Õpitakse läbi reklaami -ja värvipsüholoogia looma visuaalset sisu
 • Antakse praktilisi nõuanded

Lisainfo:

 • Osalejatele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.
 • Koolituse läbinule pakutakse koolitusjärgselt 2 nädalat personaalset nõustamist.
 • Hinnas sisalduvad kohvipausid.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Hind: 350 € + km

Soodushind: 295 € + km

 

Järgmine koolituse kuupäev selgub peatselt.

Asukoht: Telliskivi Loomelinnak

Koolitust viivad läbi Sandra Kriis ja Jane Sipelga.

 

Koolituse lisainfo ja registreerumine toimub meili teel, vajutades allolevale nupule.

INSTAGRAMI WORKSHOP

“Ettevõtte disainikeel Instagrammis

Kuidas olla IG-s väljapaistev, eristuv ning tekitada tarbijas usaldust? Teadlikult loodud järjepidava disainikeelega võidad endale kliente ja tekitad neis reaalse huvi sinu toote või teenuse vastu.

Sellel koolitusel õpid tundma kujunduse failitüüpe ning muutma visuaalse identiteedi vektorfaile. Koolitusel käsitletakse ka info visuaalsel edastamisel tekkivate probleemide lahendamist.

Sihtgrupp:
Väikse ja keskmise suurusega ettevõtted. Müügijuhid, turundusjuhid.

Koolituse käigus:

 • Kaardistatakse ettevõtte vajadused
 • Luuakse ettevõttele disainikeel läbi reklaami psühholoogia
 • Valmivad sots. meedia kujunduspõhjad
 • Antakse juhised ettevõtte disainikeele edaspidiseks kasutamiseks sotsiaalmeedias
 • Antakse nõu erinevate võimalike materjalide ja aplikatsioonide kasutamiseks edaspidiste visuaalide loomiseks.

 

Lisainfo:

 • Osalejatele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.
 • Koolituse läbinule pakutakse koolitusjärgselt 2 nädalat personaalset nõustamist.
 • Hinnas sisalduvad kohvipausid.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Hind: 350 € + km

Soodushind: 295 € + km

 

Järgmine koolituse kuupäev selgub peatselt.

Asukoht: Telliskivi Loomelinnak

Koolitust viivad läbi Sandra Kriis ja Jane Sipelga.

 

Koolituse lisainfo ja registreerumine toimub meili teel, vajutades allolevale nupule.

KOOLITAJAD

Sandra Kriis – disainivaldkonnas 10 aastast ettevõtlus- ja projektijuhtimiskogemust omav Sandra Kriis toob koolitustel esile peamised disainiproleemid ja nende lahendamisvõimalused, sh värvipsühholoogia ja disaini mõju ajule info edastamise protsessis. Sandra omab kujundusgraafikas Eesti Kunstiakadeemias omandatud Bakalaureuse kraadi. Sandra disainiteenust pakkuv ettevõtte Iva Graphics on teiste seas kujundusi loonud Eesti Inimõiguste Instituudile, Eesti Sõjamuuseumile, Eesti Välisministeeriumile ja Piletilevile.

Jane Sipelga – Eesti Kunstiakadeemias kujundusgraafika valdkonnas Bakalaureuse kraadi omandanud Jane Sipelga on disainerina töötanud 7 aastat ning annab koolitustel praktilisi näpunäiteid selgete ja pilkupüüdvate kujunduste loomiseks. Jane on kujundusi loonud mitmetele festivalidele, kosmeetikatooteid pakkuvatele ettevõtetele ning tema käe alt on oma logo saanud näiteks Omega Laen, Anete Toming Photo ja Carol Liis Metsla.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Sipelga Letterpress poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Sipelga Letterpress (edaspidi koolituskeskus).

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust.

1.4 Koolituskeskusel on kehtiv majandustegevusteate number 214265.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures. Õppekavad on õppijale kättesaadavad  ettevõtte kodulehelt  alates koolituse registreerimise avamisest kuni koolituse alguseni. Koolituse toimumise ajal ja koolituse järgselt on konkreetse koolituse õppekavad kättesaadavad  ettevõtte koolitusjuhilt.

2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppe eesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õppe kogumaht,

8) õppe sisu;

9) õppekeskkonna kirjeldus;

10) õppemeetod;

11) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

12) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid ning seatud õpiväljundid.

2.5 Õppekavu vaadatakse reguraalselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude,  materjalide sobivus  ning õppijate ja tööandjate vajadus.

2.6 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja

2.7 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures

2.8 Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda koolitusjuhile päringut esitades.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskuse Sipelga Letterpress poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal, mis tagab nende erialase kompendentsi.

3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe, mentorluse või kovisiooni võimalust.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega või sularahas. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.

Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti.

Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval.

Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

4. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures või võttes ühendust õppekeskusega. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.

4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus ning soovide, võimaluste, takistuste ja vajaduste selgitamiseks.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumid.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult  täiskasvanute õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Koolituskeskusel on õppeklass Tallinnas, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust.

4.6 Koolituskeskusel on olemas arvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija tööarvutiga. Koolitataval on õigus tulla koolitusele oma tööarvutiga.

4.7 Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal ja/või elektroonselt.

4.8 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 4 tundi.

4.9 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

4.10 Koolitusgruppi suuruseid on maksimaalselt 5 inimest, et tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.11 Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.

4.12 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid (vt eraldi andmekaitse).?sisu=tekst&mid=154&lang=est

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad soovitavalt  anonüümse paberkandjal  tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Uuritakse õppijate esmast reaktisiooni koolitusele. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega ka suuliselt õppeeesmärkide täitmisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust. Suulise tagaside dokumenteerib koolitusjuht.

5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet (nii kirjalikku kui suulist) ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga parenduste tegemiseks.

5.3. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.

5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmebaasis.

5.5 Tagaside koondid esitatakse  soovi korral koolituse rahastajale/tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuste tagasidega koolituse kohta.

5.6 Tagasidet esitatakse alati anonüümselt.  Kui on vajalik isikuline tagasidet korjata või edastada küstakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba.

5.7 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja  oskused. Tagasidemeetodina kasututatakse nt  ülesannete lahendamist, teste,  esitlusi jt hindamismeetodeid. Õppijale annab tagasidet koolitaja individuaalselt.

5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasidet koolituse jooksul ja järgselt ka koolitajalt, eesmärgiga parendada õppekavu ja õppeprotsessi.

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva (48h) enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemisest koolitusel, kuid mingitel põhjustel ei osale, lisaks ei teavita kaks tööpäeva (48h) enne enda mitteosalemisest koolitusel, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumus.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Kliendikogemused

Sain floristilt mõned pildid, mille Sulle ka saadan ❤

Mul oli täiuslik pulmapäev! Suur, suur tänu Sulle! Oled tõeline professionaal ja tegeled 100% õige asjaga! Oli rõõm teha koostööd Sinuga! ❤

Heili